top of page
Bird on Stone fixed.png

וועדות

new elected directors 2020.jpg

מועצת המנהלים

שלמה אשד - נשיא

מתי שמש - מ"מ, סגן נשיא וגזבר הבורסה

מישל עזיז - סגן נשיא

אבינועם אברמוף

אמיר בן דוד

גדעון בוסתנאי

דן ליפשיץ

חברי הוועדה

בן דוד בנדה - יו"ר הועדה

כהן גבריאל - סגן יו"ר

אהרונוב יניב

עמבלו אבי 

דדבין יהונתן 

מכלוף אהרון

אהרון חיים 

בכור מינו

שטנר דורון

ועדת משמעת ובית דין

לוועדת המשמעת ובית הדין תפקיד כפול: הוועדה מנהלת את מערך הבוררות בסוגיות הקשורות לענף אבני החן והיהלומים ומיישבת מחלוקות בין חברי הבורסה והעוסקים בענף אבני החן. כמו כן, אחראית הוועדה על אכיפת תקנון הבורסה והחלטות ההנהלה על חברי הבורסה לאבני חן ובירור טענות בגין הפרות הקוד האתי הקפדני, המחייב את החברים, ועל נקיטת צעדים מתאימים במידת הצורך.

ועדת קבלה

הקבלה לבורסה הישראלית לאבני חן ויהלומים שמורה לחברים העומדים בתנאי סף גבוהים. על המועמדים לעבור תהליכי מיון וקבלה מקיפים, הכוללים מבדקי אישיות, קבלת המלצות, בדיקת רקע ומתן ערבויות אישיות. ועדת הקבלה אחראית על תהליך הבחינה של הבקשות ומגישה המלצותיה לשם קבלת החלטה סופית במועצת המנהלים של הבורסה.

חברי הוועדה

כהן גבריאל - יו"ר ועדה

בן דוד בנדה - סגן יו"ר

אהרונוב יניב

בכור מינו

דדבין יהונתן

חברי הוועדה

זיגדון פרגי - יו"ר

בן דוד אבישי

מכלוף גדליה

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת היא ועדה עצמאית הבוחנת את הפעילות של ההנהלה וועדות הבורסה לאבני חן ויהלומים, כדי להבטיח שהן מתנהלות ופועלות כראוי בהתאם לתקנון והחלטות האסיפה הכללית. ועדת הביקורת מגישה את דו"חותיה לאסיפה הכללית השנתית של הבורסה.

bottom of page