top of page
Rings.png

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר הבורסה – הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ

1. כללי
הבורסה – הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ (להלן: "הבורסה" ו/או "החברה") מעניקה לכם זכות גישה לאתר האינטרנט שהחברה מנהלת ומפעילה, על מנת שתוכלו לקבל מידע על פעילות ענף אבני החן בישראל בכלל ובבורסה בפרט. האתר מיועד לשמש את הציבור הרחב, אולם חלק מהשירותים והתכנים באתר מיועדים למנויים – חברי בורסה בלבד.
השימוש באתר החברה וכן באתרים ולינקים המבוססים על אתר זה, הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא תנאים אלו בעיון ולוודא שהבנת אותו, היות וכל שימוש שלך באתר מעיד על הסכמתך לכל האמור בתנאי השימוש. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים, כמובן, לשני המגדרים כאחד.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר הבורסה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

2. הזכויות באתר ותנאי שימוש
בתנאים אלו, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, לוגו, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי ; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

כל תוכן המופיע באתר הינו קנינה של הבורסה ואין להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בתוכן שבאתר זה אלא אם נאמר במפורש שהדבר מותר על פי היתר מפורש בכתב.

אין להוריד כל תוכן מהאתר ללא אישור מפורש וסימון ברור המאפשר ביצוע הורדה מהאתר למחשב אחר.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר הבורסה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר הבורסה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם .

אין לקשר לאתר הבורסה מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים מאתר הבורסה, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר הבורסה במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר הבורסה. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מאתר הבורסה, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר הבורסה, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר הבורסה להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. הבורסה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הבורסה בעניין זה.

הבורסה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר הבורסה ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הבורסה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

אין להטמיע סרטוני וידאו (Embedding) מאתר הבורסה ללא אישור מראש ובכתב של הבורסה.הבורסה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הבורסה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

 

3. תכנים שמפורסמים על ידי המשתמשים באתר

באתר הבורסה מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשים רשומים שרכשו מנוי לשימוש מורחב באתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת איזור אישי, ושירותים אחרים המאפשרים למשתמשים הרשומים להזין לאתר תכנים מטעמם – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים הרשומים בלבד ובין יחד עם תכנים של החברה. הבורסה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים שיתפרסמו באיזורים האישיים של המשתמשים הרשומים, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מאומתים על ידי הבורסה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

הבורסה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4. זכויות יוצרים וזכויות אחרות

זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר במידע ובתוכן הכלולים בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, טקסט, וכל תוכן אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לבורסה או לצד שלישי . כל תוכן ו/או מידע הנמצא באתר מוגן אם בקניין של הבורסה, אם בזכות יוצרים אם בסימן מסחרי ו/או בזכויות קניין רוחני של מי מחברי הבורסה באזור האישי לחברים. תוכן או מידע הנמצא באתר ואינו של החברה עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים של צד שלישי ואין בהצגתו באתר משום מתן הרשאה לשימוש בו ללא רשות. האמור לעיל חל גם על כל שימוש בתמונות תוכן או סימנים מסחריים רשומים או כל שם וכל סימן, מוגנים ואין להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר .
אין בהצגת כל סימן, לוגו, כיתוב, ציור או סמל ו/או הסימנים המסחריים של הבורסה משום מתן היתר שימוש בהם על ידי צד שלישי. כל שימוש בסימנים הנ"ל אסור והחברה תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסמלים של הבורסה שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.

 

5. הבהרות
החברה תנקוט בצעדים מקובלים כדי להגן ולשמור על המידע והתכנים שיועמדו באיזור האישי באתר שהגישה אליו תהיה מפוקחת באמצעות סיסמה ו/או כל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון. הבורסה תהא חופשית להשתמש בלי כל מחויבות מצידה בכל רעיון, תפישה, תוכן וכן ידע הנמצאים בתקשורת שנשלחה לאתר כולל האזור האישי.

 

6. סייגים
הבורסה עושה מאמץ סביר כי התוכן באתר יהיה מדויק ועדכני. יחד עם זאת אין להסתמך על תוכן זה בכל עסקה מסחרית או בשימוש אחר שיש לו משמעות כספית או כלכלית, מבלי לוודא תחילה ממקור חיצוני אחר ו/או מהמפרסם את דיוק התוכן ונכונותו.
מפאת פערי זמן לעדכון, שינויים שהוכנסו על ידי החברה ו/או חברי בורסה באזורים האישיים, תקלות מחשב וטעויות אנוש, התכנים והנתונים עשויים להיות לא מדויקים ולא מעודכנים ולכן אין הבורסה ערבה או אחראית לדיוק או עדכון התוכן וכל המסתמך על התכנים והנתונים באתר עושה זאת על אחריותו הוא.
המשתמש מוזהר גם כי עשויים להכנס לאתר וירוסי מחשב ועל המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשב שלו . החברה איננה אחראית על כל תוכן שימחק מהאתר וכן לא תישא באחריות לגבי גיבוי התכנים והמידע וממליצה למשתמשים ליצור גיבויים מכל תוכן שלהם המצוי באתר.

הבורסה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הבורסה, חברי הבורסה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי החברה או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. אין לבורסה כל שליטה באתרים האחרים או פיקוח עליהם, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם. הופעת הקישור באתר הבורסה אינה מעידה על הסכמת הבורסה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. הבורסה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

הבורסה איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר הבורסה יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. הבורסה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

באינדקס אתרי האינטרנט של הענף סדר האתרים המופיעים אינו מעיד על טיבם או חשיבותם. תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות, לכן ייתכן שתיאור האתרים באינדקס לא יהיה שלם, מדויק והעדכני ביותר.

השירותים המוצעים באתר, אינם כוללים התחייבות למתן תמיכה כלשהי מצד החברה. החברה תשתדל לסייע למשתמשים בנושאים טכניים שיופנו אליה באמצעות דואר אלקטרוני, אך היא איננה מתחייבת לכך.

 

7. הגבלת אחריות ושיפוי
השימוש באתר הבורסה ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של נזק כאמור.

הבורסה אינה ערבה לאמיתות פרטי המפרסמים באתר ו/או הפרופיל העסקי ו/או נתוני המלאי המוצגים באתר על ידי חברי הבורסה ו/או מי מטעמם ואינה מחוייבת לבדוק בשום צורה שהיא את הפרטים המפורסמים כאמור.

 

8. פרסום מדיניות הפרטיות
הבורסה מכבדת את פרטיותך באתר הבורסה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מדיניות בפרטיות באתר.

9. תוכן פרסומי
אתר הבורסה כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

הבורסה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. הבורסה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר הבורסה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר הבורסה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הבורסה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר הבורסה או ירכשו באמצעותן.

 

10. בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאים אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני מוסד הבוררות של הבורסה.

הבוררים יהיו רשאים לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה במשרדי החברה ברמת-גן. הבוררים לא יהיה כבולים לסדרי הדין האזרחיים ולדיני הראיות.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בית משפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

 

11. שינוי תנאי השימוש
הבורסה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר האתר והשימוש בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. הבורסה רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. הבורסה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הבורסה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

הרישום כמנוי לאתר מותנה בהשלמת תהליך ההרשמה ובתשלום דמי מנוי אם וככל שיקבעו – הכל, כמפורט בהסכם זה. מפעיל האתר רשאי שלא לאשר רישומו של פלוני כמנוי
לאתר, וזאת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו המוחלט.

bottom of page